Nordstrand Trafikkskole

Trygg opplæring - Trygg trafikant

Klasse B - Opplæringsforløp

Kjøreopplæringen for klasse B har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringen i det neste. En del av opplæringen er obligatorisk og må gjennomføres på en trafikkskole.
Stacks Image 777

Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs

Før eleven kan begynne å øvelseskjøre, kreves det at eleven har en grunnleggende forståelse for trafikken og om bilen. Derfor kreves det at eleven deltar på Trafikalt Grunnkurs, såfremt eleven ikke har førerkort for andre førerkortklasser, eller er over 25 år.
Trafikalt Grunnkurs gjennomføres normalt som gruppeundervisning på en trafikkskole. I hovedsak er kurset teoretisk, men det inkluderer også en demonstrasjon av mørkekjøring(1. nov - 15. mars)
Det avholdes ingen eksamen i Trafikalt Grunnkurs, men kurset må registreres som fullført av trafikkskolen for at eleven skal få rett til å øvelseskjøre.
Når Trafikalt Grunnkurs er bestått, mottar eleven et kursbevis som beviser at eleven har rett til å øvelseskjøre. Dette grunnkursbeviset skal eleven alltid ha med under øvelseskjøring - også med trafikklærer. Du har alltid tilgang til grunnkursbeviset ditt så lenge du har med deg en smart-telefon. Beviset er tilgjengelig på Din Side hos Statens Vegvesen.
Stacks Image 1205

Trinn 2 - Grunnleggende Opplæring

På dette trinnet lærer eleven å håndtere bilen rent kjøreteknisk. I tillegg skal eleven opparbeide og vise kunnskaper om bil, miljøvennlig kjøring og føreransvaret.
Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på Trinn 3.
Stacks Image 1239

Trinn 3 - Trafikal Del

På Trinn 3 lærer man å kjøre i variert trafikk, og å bli en tilnærmet selvstendig fører.
Eleven skal opparbeide og vise kunnskaper om trafikantgrupper og interessemotsetninger og lære å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk.
Eleven skal også lære å kjøre på en måte som reduserer risikoen for møteulykker og lære hvordan man kjører forbi og hvordan man skal handle når man blir forbikjørt.
Mot slutten av dette trinnet skal du gjennomføre Sikkerhetskurs på Øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer bl.a. om å sikre personer og gods, og om hvordan kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister kontrollen over bilen.
Også dette trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime – der eleven og læreren sammen vurderer om eleven har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.
Stacks Image 1273

Trinn 4 - Avsluttende Opplæring

På dette trinnet skal du være så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og ha god samhandling med andre trafikanter. Du skal bl.a. kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkort. På dette trinnet gjennomføres det som kalles «Sikkerhetskurs på vei». Dette kurset er på i alt 13 timer og er delt inn i fire deler:

Del 1: Bilkjøringens risiko
Del 2: Kjøring i landevegsmiljø
Del 3: Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
Del 4: Refleksjon og oppsummering
Stacks Image 1307

Teoriprøve

Teoriprøven må du ta på en trafikkstasjon. I klasse B kan du ta teorien 6 måneder før du fyller 18.
Før du kan ta teoriprøve, må du har levert søknad om førerkort. Dette gjøres elektronisk via Din Side hos Statens Vegvesen. Etter at du har fått bekreftelse på e-post, kan du ta teorien.
Alle trafikkstasjoner har drop-in for teoriprøven. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde, og synsattest fra optiker hvis du bruker briller eller linser. Du vil uansett bli bedt om å ta en enkel synstest før du tar prøven. Åpningstiden for den enkelte trafikkstasjon står på nettsidene til Statens Vegvesen.
Du må svare riktig på 85 % av alle oppgavene for å bestå prøven. Om du kan dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt førerprøve. Du må informere og søke om dette i god tid. Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.
Stacks Image 1341

Oppkjøring

Før du kan avlegge praktisk førerprøve må du tilfredsstille kravene til alder, vandel, obligatorisk opplæring, helse og syn som er fastsatt for klasse B. I tillegg må også ha bestått den teoretiske prøven.

Hvordan foregår selve oppkjøringen?
Prøvestrekningen legges slik at du får mulighet til å vise dine ferdigheter under vekslende vei- og trafikkforhold. Du kjører i 55-60 minutter, og ruta du kjører er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute og sikkerhetskontroll du får.
Under sikkerhetskontrollen vil du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak dersom noe er feil. En liste med hvilke spørsmål du kan få på sikkerhetskontrollen finner du på våre nettsider under «Nyttig»
Det legges vekt på at du skal kjøre selvstendig under prøven. Dette gjøres blant annet ved at sensor gir deg tilsigelser om hvor du skal kjøre. Eks. «følg skilt til Trondheim», eller «finn en egnet plass å snu». Tilsigelsene er de samme som de trafikklæreren gir deg i kjøretimene. Du kan også bli bedt om å snu, parkere eller rygge under prøven. Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøring, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven.
Hvis du ønsker det og forholdene ellers ligger til rette for det, kan trafikklæreren din være med i bilen under prøven. Men det vanligste er likevel at det bare er du og sensor som er med på turen.

Sensors vurdering
Sensor sitter i passasjersetet foran i bilen. Under kjøreturen skal han eller hun vurdere din observasjon, tegngiving, plassering, fartstilpasning, trafikktilpasning, kjøretøybehandling og om du kjører miljøvennlig og økonomisk. Du må også kjøre på en måte som viser at du er forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter. Han/hun vil sitte med et skjema og notere underveis. Det er viktig å huske på at det ikke trenger være negative ting som sensor noterer, så ikke bruk oppmerksomhet på om sensor skriver eller ikke. Følg heller med på veien, og konsentrer deg om å vise hvor god du er til å kjøre.
Du får beskjed om resultatet av prøven umiddelbart etter at den er avsluttet. Det er helhetsinntrykket som avgjør resultatet av førerprøven. Det vil si at mindre enkeltfeil alene ikke blir avgjørende, men har du gjort mange nok små feil kan det være nok til at sensor mener du må opp til ny prøve.
Prøven kan avbrytes og vurderes som ikke bestått hvis det oppstår en situasjon hvor sensor eller andre trafikanter må gripe inn for å unngå skade eller fare, og du selv skulle ha avverget situasjonen. Prøven kan også avbrytes hvis du overser et lyssignal, skilt eller veioppmerking, eller når din kjøring kan medføre fare i trafikken.
Du vil alltid få en skriftlig tilbakemelding fra sensor uansett om du består eller ikke. Hvis du ikke har bestått må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve. Står du, kan du juble og gå fra trafikkstasjonen med et midlertidig førerkort. Det ordentlige førerkortet kommer i posten etter noen dager.

Hvilke kjøretøy kan brukes under prøven?
Kjøretøy til førerprøven skal være godkjent av Statens vegvesen. Det gir deg en ekstra trygghet å bruke en bil du kjenner fra før, så derfor vil du under oppkjøring bruke den bilen du benytter i kjøretimene ved trafikkskolen.

Regler for øvelseskjøring

Ledsager må være minst 25 år gammel og må ha hatt førerkortet minst 5 år sammenhengende. Eleven må være minst 16 år gammel og medbringe legitimasjon samt grunnkursbevis. I tillegg må et ekstra bakspeil være på plass og bilen være tydelig merket med en rød L. Her kan du laste ned L.

Kjøretimen

Møt uthvilt og mett til kjøretimen. Kjøretimene gjennomføres ofte som dobbeltimer, så du har bruk for all konsentrasjon du kan få. Det gjør deg mer skjerpet og til en bedre sjåfør.

Avbestilling av kjøretime

Om du må avbestille kjøretimen grunnet sykdom e.l., må dette gjøres senest kl. 12:00 virkedagen før oppsatt time. All obligatorisk opplæring må avbestilles senest 3 virkedager i forveien. Dersom avbestilling ikke blir gitt innen fristen og legeerklæring ikke kan fremskaffes, vil du bli belastet for kjøretimen.

Teoritester

Det finnes mange teoritester på nettet. Disse kan gi deg en pekepinn på ditt teoretiske kunnskapsnivå. Linker til mange av dem finner du her.

Biler

Vi har Volvo V40, Volvo V50 og Volvo V70 med manuelt gir. I tillegg har vi en VW Polo med automatgir.